7 de maig de 2021

Ajuts en l’àmbit de la restauració, comerç, serveis i moda – 07.05.2021

DOG nº 8404, de data 7 de maig de 2021 - RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

Ajuts Covid-19 Restauració

Adjunts

Resolució bases reguladores per a la subvencions comerç, dels serveis i la moda

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8404, de data 7 de maig de 2021, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda, la qual us adjuntem.

 

Annex1: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

Base 1. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i en l’àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.

Base 2 Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics
 • Serveis fotogràfics
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Agències de viatges detallistes
 • Tintoreria i bugaderies
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
 • Bars i restaurants
 • Serveis de menjar preparat i càtering
 • Serveis de lloguer d’esquís

Base 5. Actuacions i despeses subvencionables:

5.1 Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Base 6 Procediment de sol·licitud i documentació

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) .

6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html  .

6.9 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

Annex2: Programes

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.
 5. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística.
 6. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
 7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 8. Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana.