Publicat el 10 de juliol de 2023

Línia d’ajuts per al finançament de projectes de millora i modernització d’allotjaments turístics

Pla estratègic de subvencions per al període 2022-2025

Ajuts allotjaments Subvencions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8972 , del 3 d’agost de 2023, va publicar la RESOLUCIÓ EMT/2820/2023, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023-2024 de la línia d’ajuts en forma de bonificació dels interessos de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic de Catalunya, la qual us adjuntem. aquí.

L’ajut consistirà en la bonificació del 2% dels interessos del préstec concedit per l’ICF.
L’import del préstec podrà ser fins al 100% de l’import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000,00 euros i un màxim 4.000.000,00 d’euros per persona beneficiària, sia en una única operació, sia acumulant diverses operacions fins a assolir aquest màxim esmentat.

Seran elegibles els projectes d’inversió per a la millora i la modernització dels establiments d’allotjament
turístic especificats que tinguin per objecte:

  • Inversions en projectes de rehabilitació energètica
  • Inversions encaminades a la bona gestió de l’aigua en els establiments turístics
  • Inversions de reforma, millora, o ampliació de les instal·lacions, equipaments i/o serveis, així com inversions destinades a millorar la gestió, reutilització i minimització dels residus i l’accessibilitat.
  • Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, va començar a les 9.00 hores del dia 4 d’agost i finalitza el 28 de desembre de 2024, a les 14.00 hores.

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar de forma telemàtica per mitjà del formulari que estarà a disposició de les persones beneficiàries al web de l’ICF (https://icf.cat) al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat).